Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Se vedtakslister

Formål

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

I tillegg skal støtteordningen styrke samarbeidet mellom musikk- og filmbransjen – slik at produktenes markedsføringspotensial øker – samt bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til produksjon av norsk musikk i audiovisuelle produksjoner. Med audiovisuelle produksjoner menes kortfilm, langfilm, dokumentarfilm, tv-produksjoner og dataspill. Ordningen støtter ikke produksjon av musikkvideo.

Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges.

Med norsk musikk menes musikk av komponister og musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.

Dette er ikke en ordning til støtte for direkte innkjøp av ferdig norsk musikk til audiovisuelle produksjoner. Unntaket er med mindre dette gir en klar merverdi og inngår i ytterlige planer for lansering av musikken og spredning av de audiovisuelle produksjonene.

Fond for lyd og bilde innvilger ikke tilskudd til:

Søkere som ikke har registrert bosted / virksomhet eller hovedsakelig har sitt virke i Norge. Jfr. Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

 • Arrangører kan normalt ikke søke.
 • Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering.
 • Seminarer, studiereiser, andre reiser eller utgifter til kurs/utdanning.
 • Innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.

Det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet, men det kan gis tilskudd til de profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Hvem kan søke?

Norske audiovisuelle produksjonsselskaper og plateselskaper kan søke sammen eller alene. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde informasjonen vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet (opplysninger om søker/prosjektansvarlig og medvirkende, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan).

Vedlegg

Alle vedlegg skal være digitale og må være tilgjengelige i minimum seks måneder fremover. Dersom en lenke er passordbelagt, oppgi passordet i kommentarfeltet.


Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider/nettplattformer.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Det skal legges ved et mer detaljert budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde informasjon om musikkdelen av den audiovisuelle produksjonen. Legg inn buntsummer fra vedlagt detaljbudsjett på relevante poster i budsjettet, og sørg for at budsjettet i søknaden speiler vedlegget.
  Det fullstendige budsjettet for hele AV-produksjonen er ikke nødvendig for søknaden.
 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig/hovedprodusent/de viktigste medvirkende.
 • Demo/skisse fra komposisjonen/musikken som skal benyttes, eventuelt eksempler på tidligere arbeider av komponist som er relevant for søknaden.
 • Dokumentasjon av den audiovisuelle produksjonen (pilot, manus/storyboard og/eller tidligere arbeider).
 • Intensjonsavtale mellom samarbeidspartnere.

Det er ikke nødvendig å legge ved presseomtale, attester eller anbefalinger som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Forskrift for Fond for lyd og bilde krever at søker har bosted og hovedandelen av sitt kunstneriske virke i Norge.

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes av et underutvalg i styret. Vurderinger gjøres på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn og i samsvar med fondets og ordningens formål. 

Se medlemmer i underutvalget for norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Endelig vedtak fattes av styret for Fond for lyd og bilde.

Se medlemmer i styret for Fond for lyd og bilde

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet og prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål.

For denne ordningen legges det særlig vekt på nyskapende prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner, og spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at det må foretas prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde.

Logo kan lastes ned her.

Se definerte rapporteringskrav for ordningene i Fond for lyd og bilde (PDF)

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Tilskudd utbetales i to rater. Før andre rate utbetales, må søker ha innsendt et eksemplar av det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales. For tildelinger over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Se også Forskrift om Fond for lyd og bilde.

Generelt

Alle som mottar tilskudd fra Fond for Lyd og Bilde må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Tildelingen skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom tildelt tilskudd ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt. Første rate av tilskudd utbetales med krav om at rapport og regnskap for prosjektet skal sendes inn for godkjenning av saksbehandler før utbetaling. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer av mottatt kontrakt for tildeling.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til etter at rapporteringsfristen er gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Fond for lyd og bilde, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.